طراحی جهانی ، تکنولوژی منحصر به فرد ، سازگاری با محیط زیست از جمله قابلیت های تلفن های رومیزی پاناسونیک می باشد .

تلفن های رومیزی پاناسونیک دارایصفحه نمایشگر LCD دو سطری و یا سه سطریهستند.

این تلفن ها همچنین  دارای منشی دیجیتالهستند و باسیستم Caller IDسازگار می باشند.

از دیگر قابلیت های مورد توجه تلفن های رومیزی پاناسونیکشماره گیری سریعمی باشد .

 

 

 

گوشی تلفن مدل KX-TS880 و KX-TS881

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن مدل KX-TS500

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن KX-TSC11

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن مدل KX-T7703

تلفن رومیزی

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن مدل KX-T7705

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن KX-TS580

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن KX-TS560

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

 

گوشی تلفن KX-TS520

 

 

 

تلفن رومیزی

 

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن KX-TS3282

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن KX-TS620

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک

 

 

 

 

گوشی تلفن KX-TS600

 

 

 

تلفن رومیزی

 

 

 

پاناسونیک

 

 

 

گوشی تلفن KX-T2378

 

 

تلفن رومیزی

 

 

پاناسونیک